TĐ:681- “Một niệm tương ưng một niệm Phật” , mới có thể tiêu 80 ức kiếp sinh tử trọng tội

Add Comment