TĐ:605-Thật sự nhẫn thật sự tu hành: trừ hết chướng ngại, phát sinh trí huệ

Add Comment