TĐ:592- Người, sự, vật thử thách mình, đều phải dùng tâm chân thành cung kính cảm ân họ

Add Comment