TĐ:512-Cầu sinh tịnh độ phải cùng A Di Đà Phật hòa thành một thể

Rate this post

Add Comment