TĐ: 337- Không nên chấp trước tướng ngôn thuyết – tướng danh tự – tướng tâm duyên

Rate this post

Add Comment