Sám cầu an – Nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm xuất gia

Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa,

Thọ trường hưởng phước nhàn ca,

Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi.

Quan Âm phò hộ vui chơi,

Mười hai câu nguyện độ đời nên danh,

Thiện nam tín nữ lòng thành,

Ăn chay niệm Phật làm lành vái van.

Quan Âm xem xét thế gian,

Rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm,

Mau mau niệm Phật Quan Âm,

Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa,

Ðương cơn lửa cháy đốt ta,

Niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng.

Gió Ðông đi biển chìm thuyền,

Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền.

Tà ma quỉ báo khùng điên,

Niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan.

Vào rừng cọp rắn nghinh ngang,

Niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa.

Tội tù ngục tối khảo tra,

Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng.

Bị trù bị ếm mê mang,

Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình.

Quan Âm thọ ký làm tin,

Tùy duyên thuyết pháp độ mình hết mê.

Nương theo Bồ Tát trở về,

Thấy mình ngồi gốc Bồ đề giống in,

Tay cầm bầu nước tịnh bình,

Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng,

Cam lồ rưới khắp thế gian,

Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.

Quan Âm cứu hết tai nàn,

Ðộ đời an lạc mười phương thái bình,

Quan Âm điểm đạo độ mình,

Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời.

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Add Comment