Ngôi nhà lửa tam giới

Bài này tôi muốn tặng phật tử Xuân Trường và các bạn đồng tu là những người đã trải nghiệm cuộc đời khi tu hành ở Tây Tạng và phật tử Phạm Oanh đang muốn kiểm nghiệm cuộc tu hành qua Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cùng các bạn đồng tu ở Làng Phổ Đà Liên Hoa Tịnh Độ thành phố Hải phòng và các bạn đồng tu xa gần.

Trong bài thơ mà bạn Xuân Trường đã nói về đề tài Luân Hồi như sau:    

Kiếp xưa Tây-tạng là nhà (1),

Giờ đây Thân-Tạng (2) ta nhà Việt nam.

Đời ta Thể-Tạng (3) gian nan,

Cuối đời bỏ Tạng về Làng Tây phương (4).

Các bạn đồng tu thân mến! 

Tôi xin chú giải ngay bài thơ này để các bạn có thể hiểu rõ nội dung mà tác giả muốn nói đến. 

(1). Kiếp xưa Tây tạng là nhà: Đó là tác giả muốn nói cảm nhận của mình đời kiếp trước đã tu hành Mật tông ở Tây tạng và những năm qua chính Xuân Trường đã sống và tu hành ở đó. 

(2). Giờ đây Thân-tạng ta nhà Việt Nam: Đó là ý muốn nói đến cái thân tứ đại của mình đang hiện diện, đang sống ở Việt nam. 

(3). Đời ta Thể Tạng gian nan: Chính là đang nói về hoàn cảnh cuộc sống cũng như tu hành của bản thân lúc này. 

(4). Cuối đời bỏ Tạng về Làng Tây phương: Đó là khẳng định ý chí hồi đầu quy y Tịnh Độ tu hành Đại thừa trì danh niệm Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc, tu hành một đời để thành Bồ Tát Bất Thối, thành Phật.

Trong bài thơ này bạn Xuân Trường muốn nói: Thời Mạt-pháp căn cơ của chúng sinh hạ liệt, đức kém sút, tài sơ, hoàn cảnh sống vô cùng khổ cực, các bậc thiện-tri-thức càng ít nên đức Phật khi ở giai đoạn sắp Nhập diệt, Ngài vì thương xót chúng ta mà đã tuyên thuyết Kinh Phật Thuyết Đại-Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiên Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác và khi sắp chia tay chúng ta, Ngài lại tuyên thuyết Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Vậy qua các Kinh điển cuối đời này Đấng Thế Tôn muốn nói đến điều gì? Người tu hành phải biết tìm đến trì tụng các Kinh điển này mà ngộ nhập Phật Tri kiến, phải biết đến những lời chỉ dạy của Đức Như Lai. Đó là: 

1- Với việc tuyên thuyết Kinh Phật Thuyết Đại-Thừa Vô-Lượng-Thọ Trang Nghiên Thanh-Tịnh Bình-Đẳng Giác, Ngài muốn khuyên tất cả Phật-tử tu hành muốn thành tựu đạo quả thời Mạt-pháp để trở thành Bồ-Tát Bất-Thối, thành Phật nếu đang tu hành Thiền thì phải biết quay về Tịnh-Độ Niệm Phật Tam-muội, phải thực hành Thiền-Tịnh song tu.

2- Với việc Đấng Thế-Tôn tuyên thuyết Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật với 3 Kinh:Kinh Chú Vô-Lượng-Thọ Chân-Ngôn và Tịnh-Độ, Kinh Vô Lượng-Thọ Tông-Yếu Chân ngôn, Kinh Công Đức Bảo Sơn Đà-Ra-Ni là đức Thế-Tôn muốn nói đến người tu Mật Tông muốn thành tựu quả vị Bồ-Tát Bất-Thối, thành Phật thì phải kết hợp Mật-Tịnh song tu. Nếu ai hiểu được tri-kiến của Như-Lai thì khi tụng các Kinh trên đây phải biết điều này mà y giáo phụng hành. Nhưng than ôi! Không phải ai cũng hiểu điều này vì họ có thâm nhập Kinh điển Phật dạy đâu. Khi Nghe Đấng Thế-Tôn nói Pháp Tứ-Điệu-Đế thì họ đã vội chớp lấy và tu hành để cầu quả Thanh-Văn thừa là quả vị A-La-Hàn, A-La-Hán của hành tiểu-thừa; 

Hay khi Phật nói về Thập-Nhị Nhân-Duyên nhiều người đã chớp lấy mà tu hành để chứng quả Duyên-giác thừa mà quả vị cao nhất là Bích-Chi-Phật của hàng Nhị-thừa. Chứng được các quả vị này được quả Vô-Sinh, các vị cho là đã đủ mệt mỏi, lại nhìn thấy thế-gian đầy dẫy phiền não trược, chúng sinh cang cường khó giáo hóa, đức mỏng, tài sơ lại bảo thủ, tà-tri, tà-kiến, mê tín, dị đoan v.v…phiền não nhiều như mây mù nên thối chí ngồi yên đó hưởng quả vị này mà không biết tiến lên nghiên cứu, thâm nhập tri-kiến Phật ở các Kinh điển như đã nói ở trên. Vì thế, không tiến lên được.

Càng ở đời tiếp sau, nhất là thời cuối cùng của thời Mạt-pháp nay thì hoàn cảnh tu hành càng ngày càng tồi tệ hơn, những vị tu hành các pháp môn trên thấy thầy tu pháp môn gì cũng lại vội chớp lấy cúi đầu tu pháp môn đó mà không biết rằng căn cơ trình độ của mình không thể chứng đắc, lại hoàn cảnh xã hội, nhân sinh đã không còn phù hợp. Nhưng vì sa vào tà-tri, tà-kiến nên khi được Thiện-tri-thức chỉ dạy, họ nói: “xưa sư phụ ta tu gì nay tôi tu nấy” nên bao đời bao kiếp chẳng thể tiến bộ gì hơn, thận chí còn suy sụp hơn, đời này là Hòa thượng, đời sau là chú tiểu, đời sau nữa bỏ hẳn chẳng tu như chúng ta đang thấy hôm nay, họ không chịu nghiên cứu Kinh điển Phật, mà không chịu tiếp tục đi lên mà ngày càng suy sụp đạo hạnh là điều dễ hiểu.

Tình trạng đó khác nào người ngoài đời thường nói: “xưa ông cha tôi làm thế nào nay tôi làm thế đó”, cha ông họ khi cúng dường ông bà cha mẹ đã giết thú vật gà, lợn, trâu, bò v.v… mê tín, dị đoan họ cũng cứ làm theo nên khi nghiệp báo đến phải đọa vào địa-ngục. 

Vì thế, trong Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa, phẩm thứ ba: Thí Dụ, đức Phật đã lấy hình ảnh ngôi nhà lửa Tam-giới để dụ cho những người con là chúng ta đã chìm đắm trong đó mà lấy công danh, địa-vị, tiền của, nhà cửa, ô tô, xe hơi, gái đẹp, nhà lầu v.v… làm niềm vui thích mà không biết rằng đó là nguồn cơn của Tham, sân, si dẫn ta vào nghiệp chướng tội báo mà đọa vào địa ngục khó có ngày ra, hay ngay cả được nhập vào hành Tiên, Thánh, khi hết phước báo lại phải đầu thai làm người trần, lại tiếp tục sinh tử luân hồi không dứt mà họ không biết cứ vậy say sưa, rảo chơi như mấy người con trong nhà lửa mà không biết sợ.

Hoặc khi chứng quả Thanh-Văn, Duyên-giác cho là đủ chẳng chịu tu hành tiếp, ngồi ỳ nới quả vị nhỏ nhọi này chẳng biết tiến vào Đại-thừa, làm việc lợi ích chúng sinh, mở lòng từ bi rộng lớn, chuyển bánh xe pháp luân, mà tu hành thành Bồ-Tát Bất-Thối thành Phật như lời Phật dạy.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đức Phật đã phải lấy hình ảnh Hóa thành mà khuyên nhủ chẳng phải hàng phàm phu mà ngay cả người tu hành tiểu-thừa quả Thanh-Văn, Duyên-Giác nếu họ muốn thành Bồ-Tát, thành Phật thì phải đi tiếp, ngôi nhà giữa sa mạc đây là Phật hóa ra đó thôi, nó sẽ phải hoại tan, muốn tìm quả báu phải đứng lên mà đi tiếp. Cuối cùng chính là Phật đã cho chúng ta Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật mà trong đó có ba Kinh là: Kinh Chú Vô-Lượng-Thọ Chân-Ngôn và Tịnh-Độ, Kinh Vô Lượng-Thọ Tông-Yếu Chân ngôn, Kinh Công Đức Bảo Sơn Đà-Ra-Ni để lấy đây tu hành mà về Tây phương Cực-Lạc để một đời thành Bồ-Tát Bất-Thối, thành Phật. Vì thế trong phẩm thứ hai phương Tiện, Phật Thích-Ca Mâu-Ni nói: “Xá-Lợi-Phất! Như-Lai hay các món phân biệt, khéo nói các pháp lời lẽ êm dịu, vui đẹp lòng chúng.

Xá-Lợi-Phất! Tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tằng-hữu, đức Phật thảy đều trọn nên.

Thôi, Xá-Lợi-Phất! Chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp: tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như:

Chín bộ pháp của Ta

Thuận theo chúng sinh nói

Vào Đại-thừa làm gốc

Nên mới nói Kinh này.

Có Phật-tử tâm tịnh

Êm dịu cũng lợi căn,

Nơi vô lượng các Phật

Mà tu đạo sâu mầu,

Vì hàng Phật-tử này

Nói Kinh Đại-thừa đây.

Ta ghi cho người đó

Ðời sau thành Phật-đạo

Bởi thâm tâm niệm Phật

Tu trì tịnh-giới vậy

Hạng này nghe thành Phật

Rất mừng đầy khắp mình,

Phật biết tâm của kia

Nên vì nói Đại-thừa.

Thanh-Văn hoặc Bồ-Tát,

Nghe Ta nói pháp ra

Nhẫn đến một bài kệ

Ðều thành Phật không nghi.

Trong cõi Phật mười phương

Chỉ có một thừa pháp

Không hai cũng không ba

Trừ Phật phương tiện nói

Chỉ dùng danh tự giả

Dẫn dắt các chúng sinh

Vì nói trí tuệ Phật.

Các Phật ra nơi đời

Chỉ một việc này thực

Hai thứ chẳng phải chân.

Trọn chẳng đem tiểu-thừa

Mà tế độ chúng sinh,

Phật tự trụ Đại-thừa

Như pháp của mình được

Ðịnh, tuệ, lực trang-nghiêm

Dùng đây độ chúng sinh.

Ta có sức phương tiện

Mở bày khắp ba-thừa

Tất cả các Thế-Tôn

Ðều nói đạo nhất-thừa.

Nay trong đại-chúng này

Ðều nên trừ nghi-lầm

Lời Phật nói không khác

Chỉ một, không hai thừa…

Vô-số kiếp đã qua

Vô lượng Phật diệt-độ

Trăm nghìn muôn ức Phật

Số nhiều không lường được,

Các Thế-Tôn như thế

Các món duyên thí dụ

Vô-số ức phương tiện

Diễn nói các pháp tướng, 

Các đức Thế-Tôn đó

Ðều nói pháp Nhất-thừa

Ðộ vô lượng chúng sinh

Khiến vào nơi Phật-đạo.

Các bạn đồng tu thân mến! 

Qua những lời tâm sự của bạn Xuân Trường người phật tử đã nhiều năm tu hành tại Tây Tạng nói về tâm sự khi dời Tây Tạng về Việt nam tu hành Tịnh Độ tại Làng Phổ Đà Liên Hoa Tịnh Độ Tp.Hải phòng nên tôi chia sẻ với các bạn về những lời này. Chúc các bạn tinh tấn tụng Kinh niệm Phật để mau thâm nhập vào tri-kiến Phật, tu hành mau thành tựu quả vị Bồ-Tát, thành Phật. Muốn vậy trước tiên phải tinh tấn niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà, một lòng cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực-Lạc, làm các việc làm công đức, hoằng dương Phật pháp, in ấn Kinh điển, giúp đỡ người nghèo khổ v.v…lấy đây hội đủ phước duyên để khi lâm chung được Phật A-Di-Đà và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát tới tiếp-dẫn về Tây phương Cực-Lạc, sinh trên sen báu, mau thành Bồ-Tát Bất-Thối, thành Phật. 

Năm mới chúng ta hãy khuyến tấn động viên nhau tinh tấn trì niệm danh hiệu Nam mô A-Di-Đà Phật, một lòng cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực-Lạc, phát tâm Bồ-Đề, sám hối làm lành, hoằng dương Phật pháp để nắm chắc phần quyết định khi lâm chung được Phật A-Di-Đà và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát cùng hàng Thánh chúng tới tiếp-dẫn về Tây phương Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà, sinh trên sen báu. 

Các bạn đồng tu thân mến! Tôi đã nhìn thấy nhiều đóa sen đẹp đang nở trên ao bẩy báu, nước tám công đức mà các bạn gieo trồng trên Ao Tây phương Cực-Lạc đấy. Hãy chăm chút cho hoa sen càng thêm lớn, lỗng lẫy để sau này ta về đó tọa trên sen này nghe Phật thuyết pháp nhé, xin đừng để nó lụi tàn đi. Chín phẩm sen vàng đang đợi chúng ta dự phần đấy.   

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Add Comment