Nghi thức lễ vía Phật Di Lặc

Nghi thức tụng lễ Vía Phật Di Lặc Ngày
đầu năm mới là Ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Nhân xuân mới Canh Dần
2010,  BBT  xin được giới thiệu nghi thức tụng vía Phật Di Lặc ngày mùng
1 Tết


NGHI THỨC LỄ VÍA PHẬT DI LẶC

– NGUYỆN HƯƠNG 
– TÁN PHẬT
– TÁN PHÁP
– TỤNG BÁT NHÃ (3 biến)
– LỄ PHẬT :

 

Chí tâm đảnh lễ : Quá khứ Phật Tỳ Bà
Thi.

Chí tâm đảnh lễ : Hiện tại Phật Thích Ca
Mâu Ni
Chí tâm đảnh lễ : Vị Lai Phật Di Lặc Tôn. (7 lần)
Chí tâm đảnh lễ : Chư Tôn Bồ Tát Hộ Trì Chánh Pháp
Chí tâm đảnh lễ : Phật Bồ Tát Hiện Tại Đạo Tràng.

VĂN PHÁT NGUYỆN

(Đồng quỳ tụng)
Đệ tử chúng con một lòng thành,
Nguyện cho đất nước mãi thanh bình,
Tai nạn đao binh đều dứt sạch,
Huynh đệ nhìn nhau con một nhà.
Xót thương cứu giúp tiêu thù hận,
Cả trên thế giới thảy an lành,
Cùng chung nhân loại lòng yêu mến,
Sớt cơm chia áo một tâm thành.
Kết tình đồng loại như ruột thịt,
Nguyện cả chúng sanh đến côn trùng,
Cùng khởi lòng thương che chở thảy,
Ai đành sát hại làm lợi mình.
Mong sao toàn thể cùng vui sống,
Nguyện mưa chánh pháp khắp quần sanh,
Mọi người đều được ơn nhuần gội,
Nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương.
Tam thừa thánh quả đều an trụ,
Nguyện con dứt sạch mọi não phiền,
Gắng tu chẳng chút sanh lười mỏi,
Lập chí vững chắc như kim cương.
Dù bao sóng gió không lay động,
Thẳng bước tiến lên quả vô sanh,
Yêu ma quỉ mị không ngăn nổi,
Chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời.
Đơn đao đột nhập vô thượng giác,
Tam độc bát phong không chướng ngăn,
Chỉ một chân như tam-muội ấn,
Tiến thẳng vào trong nhà Pháp thân.
Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại,
Xem xét mười phương chúng khổ đau,
Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa,
Đưa chúng đồng lên bờ Niết-bàn.
Dù bao gian khổ lòng không nản,
Công đức tu hành xin hướng về,
Tất cả chúng sanh cùng mình được,
Đồng nương chánh pháp tối thượng thừa,
Lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo./-
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Tất cả các thời thảy an lành
Nguyện Chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Tất cả các thời thảy an lành
Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Tất cả các thời thảy an lành
Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.
Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

– TỤNG 12 LỜI NGUYỆN
– TỤNG HỒI HƯỚNG

– PHỤC NGUYỆN
– TAM TỰ QUI Y

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Add Comment