Mục đích chúng ta có mặt trong cuộc đời này ?

Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người Tu
Hành, nhưng chân chánh để biết
thế nào là Tu Hành, hiểu rõ mục đích của việc tu hành thì lại rất ít.
Rốt cuộc,
vì sao chúng ta phải Tu Hành? Nên Tu như thế nào? Mọi người suy nghĩ
xem. Hôm
nay chúng ta có mặt trong cuộc đời này, là từ đâu mà đến? Là vì muốn làm
Đại
Quan, thành Đại Sự, phát Đại Tài, hay là lại đây để làm thành tựu cái
đại
nguyện của quá khứ? Nếu như chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, thì rất
khó hiểu
rõ ý nghĩa chơn chánh của việc Tu Hành.

Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người Tu Hành, nhưng chân chánh để biết
thế nào là Tu Hành, hiểu rõ mục đích của việc tu hành thì lại rất ít. Rốt cuộc,
vì sao chúng ta phải Tu Hành? Nên Tu như thế nào? Mọi người suy nghĩ xem. Hôm
nay chúng ta có mặt trong cuộc đời này, là từ đâu mà đến? Là vì muốn làm Đại
Quan, thành Đại Sự, phát Đại Tài, hay là lại đây để làm thành tựu cái đại
nguyện của quá khứ? Nếu như chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, thì rất khó hiểu
rõ ý nghĩa chơn chánh của việc Tu Hành.

action_photo_thumb_1777605699.gif

 

Rất
nhiều người trong quá khứ, khi Đức Phật còn tại thế, đều nương theo Ngài mà tu
hành và cũng phát nguyện muốn thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Nhưng vì không cố gắng
tu hành để đạt đến quả vị cứu cánh của cảnh giới Chư Phật. Bởi vậy, trong đời
này lại tiếp tục đến cảnh giới Ta Bà để tu tập, thì đây cũng có thể nói là:
Chúng ta trở lại với cuộc đời này là để hoàn thành túc nguyện của quá khứ. Và
cũng có thể nói là trong quá khứ chúng ta đã thành tựu quả vị Thanh Văn, Duyên
Giác, thậm chí cả Bồ tát, nhưng vẫn chưa phải là cứu cánh rốt ráo. Bởi vậy, mới
phát nguyện trở lại cuộc đời này tiếp tục tu tập, thì đây gọi là:
Sự Trở Lại Của Con Ngườinói khác hơn là tái sanh. Tuy
nhiên, cũng có người là vì có duyên với Phật, nên đời nay, kiếp này có thể tu
hành theo chánh pháp, mong được giải thoát tâm tánh, rồi mới trở lại cảnh giới
của Chư Phật.

Do
đó có thể biết, chúng ta trong cuộc đời này là phải giải quyết vị lai muôn ngàn
ức kiếp không còn phải luân hồi tái sanh, mà phải vĩnh viễn sanh về cảnh giới
của chư Phật, đây là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Và cũng có thể nói việc tu
hành của đời này là: Tâm tánh tiếp tục lưu chuyển trong lục đạo hay có thể giải
thoát tự tại. Bởi vậy, nó được coi rất là quan trọng.

Tuy
nhiên, mục đích của chúng ta có mặt trong cuộc đời này là để tu tập, để thành
tựu Vô Thượng Bồ Đề. Thế thì, chúng ta cần Tu như thế nào, mới là viên mãn tu
hành, mới là thành tựu cứu cánh? Tức là phải tu hành chánh pháp. Thế nào gọi là
chánh pháp? Chánh pháp là chúng ta có thể thành tựu Pháp của đức Phật. Bởi vây,
chúng ta cần phải nương tựa vào lời nói của Đức Phật trong kinh điển
Như Pháp Khai ThịKhông phải chỉ có đọc tụng bằng
văn tự, mà phải suy ngẫm.

Lấy
ví dụ lại nói, mỗi ngay chúng ta cúng dường thức ăn cơm cho sắc thân này, thì
phải dùng gạo để nấu thành cơm. Nếu như gạo không nấu thành cơm, thì thứ gạo ấy
không thể duy trì được sinh mạng của chúng ta. Phật pháp cũng như thế, Phật nói
chánh pháp thì cũng giống như là thứ gạo ấy, nhất định phải trãi qua quá trình
khai ngộ, biến thành cơm chín, mới biến thành tâm tánh, đó gọi là trí tuệ. Như
thế, chúng ta rất giống đức Phật, có thể trong đời này, kiếp này thành tựu được
Vô Thượng Bồ Đề.

Sau
khi
Như Pháp Khai Ngộ, tiếp theo là phảiNhư Thị Thiền Hànhlà phải nương vào Trí Tuệ của sự
Khai Ngộ mà Thiền Định, mà hành Bồ Tát Đạo. Cuối cùng là
Như Thật Kiến Chứngnghĩa là khi chúng ta hành Bồ Tát
Đạo, đạt được tất cả các thứ, trong lúc đi vào Thiền định thấy chứng Phật đạo.
Do đó có thể biết,
Như
Pháp Khai Ngộ,Như Thị Thiền Hành, Như Thật Kiến Chứng
là lúc chúng ta đang nghe chánh
pháp hoặc nương vào bộ kinh nào đó để tu tập, thì cần phải y cứ vào những quá
trình này.

Mục
đích của việc tu hành là muốn thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, cũng có nghĩa là phải
Minh Tâm Kiến Tánh, Kiến Phật Thành Phật. Nếu như không vì mục đích này, thì
một chút ý nghĩa cũng không có.

Lấy
hình ảnh của đức Thế Tôn ra mà nói, tuy Ngài là một thái tử sống trong nhung
lụa quyền uy của một quốc gia. Nhưng Ngài xả bỏ hết tất cả những vinh hoa phú
qúy. Lúc Ngài vừa tròn 19 tuổi thi lìa xa hoàng cung, vào rừng sâu tìm thầy
khai Ngộ mà tu hành

đây không thể nói Đức Phật
Xuất Giatu hành, bởi vìXuất Giahiện tại đã biến thành một danh
từ chuyên môn, nhưng lúc đức Phật tu hành khổ hạnh thì lại chưa có Tăng đoàn.
Bởi vậy, không thể nói là
Xuất GiađượcNgài đã lảng phí trong sáu năm Tu khổ hạnh với
pháp tu Tiên. Cuối cùng, một ngày chỉ ăn một hạt Gạo hoặc một hạt Mè để duy trì
Sắc Thân. Bởi vì, đương thời đức Thế Tôn và một vài vị Tiên Nhân tu khổ hạnh
đều cho rằng trong thân thể có một Phật tánh rất là tôn quý, hy vọng rằng Phật
tánh từ trong xác thân ấy có thể được Giải Thoát. Bởi vậy, phải vứt bỏ hết các
Trần Cảnh bên ngoài của cuộc sống này, nên phải dùng các phương pháp để tự giày
vò, xem Phật tánh có trở lại hay không. Đây là một vài pháp tu khổ hạnh thật sự
rất vất vả, rất cực nhọc. Nhưng chỉ có tinh thần kiên nhẫn như thế này mới có
thể giải trừ tứ tướng của con người
Nhân Tướng, Ngã Tướng, Chúng Sanh Tuớng, Thọ Giả
Tướng
mới có thể đoạn trừ
tâm Ích kỉ, tâm Tham, tâm Sân, tâm Si, tâm Mạn và tâm Nghi của con người. Nên
họ có thể vứt bỏ tất cả những nhu cầu thiết yếu của con người. Đến một lúc
không cần những thứ ấy, thì mới có thể làm cho tâm tánh thanh tịnh, thành tựu
được Thanh Văn, Duyên Giác Giới và cũng có thể là Bích Chi Phật. Tuy nhiên, lúc
Thế Tôn đã thành tựu Bích Chi Phật rồi, nhưng Ngài vẫn chưa mãn nguyện. Bởi vì,
Bích Chi Phật vẫn chưa cứu cánh rốt ráo, tuy đã nhập vào thánh vị, nhưng vẫn
chưa được tối viên mãn. Bởi vậy, Ngài lìa bỏ các vị tiên nhân tu khổ hạnh, tìm
đến dưới cội Bồ Đề mà ngồi thiền định.

Trong
thời gian đức Phật tu hành, tuy phung phí với thời gian 6 năm, nhưng Ngài giải
thoát được những chướng ngại của thân tâm. Mọi người không thể tưởng tượng rằng
ngài phải tự đối đầu với Ngã Chấp, Pháp Chấp, Tam Độc, Nhị Tà…Nhưng rốt cuộc
Giải Thoát được bao nhiêu?

Vậy
thế nào mới có thể thành tựu được Phật Đạo? chúng ta có thể suy nghĩ như thế
này: Gần nhất với quả vị Phật là gì? Đương nhiên là Bồ Tát. Bởi vậy, Người tu
hành phải bắt đầu từ Bồ Tát mà khởi Tu, cần phải Hành Bồ Tát Đạo. Thế nào là Bồ
Tát? Trong Kinh Kim Cang có nói:
Nếu còn có Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng Sanh
Tướng, Thọ Giả Tướng, tức chẳng phải Bồ Tát
若有我相 人相 眾生相 壽者相 即非菩薩」Bởi vây, là một vị Bồ Tát, thì
không cần có các tướng trên và cũng không nên Chấp Trước những Danh Lợi, Địa
Vị, Quyền Lực, thậm chí đến Ái Tình.v v… của thế gian. Tất cả đều là Tùy Duyên,
mới có thể làm cho Tâm đầy đủ An Lạc.

Người
Tu Hành cần phải giải thoát tất cả những chướng ngại về thân thể, về tâm lý. Thế
nào gọi là chướng ngại về thân thể? Tức là những thứ bệnh tật của Thân Thể. Thế
nào gọi là chướng ngại về tâm lý? Tức là phiền não, thống khổ, gian ngại, bất
bình.v.v…Đức Phật đã lợi dụng trong 6 năm ấy để giải thoát thân tâm, không
những độ tận xác thân của chúng sanh, mà còn tịnh hóa được cả nội tâm, không
còn trở lại phiền não địa ngục. Bởi vậy, khi chúng ta tu hành cũng cần phải làm
giống đức Phật như vậy. Tức là xác Thân của chúng sanh phải hoàn toàn độ hóa và
tâm lý cũng phải dứt trừ hết mọi phiền não, mới có thể tự tại, pháp hỷ sung
mãn. Đây mới đích thật là Chân Chánh Tu Hành.

Nhưng
kỳ thật, tất cả những sinh hoạt trong đời thường cũng đều là tu tập, trong mọi
lúc, mọi nơi đều phải chuyên tâm gìn giữ, thống nhất tinh thần và lòng Từ bi.
Nếu như trong lúc làm công việc mà chúng ta vẫn giữ được chuyên tâm, thì đó
cũng chính là đang tu tập. Nếu chúng ta có thể chân chánh hiểu rõ ý nghĩa của
sự tu hành, bất luận là trong sinh hoạt, trong công tác, hay là về phương diện
tinh thần, đều không bị tán loạn, cũng không bị phiền não. Chúng Ta biết chiến
đấu và giữ mình, không những thành tựu trong công việc mà trong cuộc sống luôn
mang lại An Lạc và Hạnh Phúc.

Do
đó có thể biết, tu hành không phải là ngồi một chỗ, hoặc là xem Kinh, tụng
Kinh, niệm Phật, Trì Chú.v v…. mà việc đầu tiên là ccần phải làm cho thân tâm
an lạc, sau đó mới mong được giải thoát Tâm Tánh. Bởi vì, bản lai diện mục của
tâm tánh là thanh tịnh. Trong Lục Tổ Đàn Kinh, Ngài Huệ Năng có nói:
Tự Tánh vốn tự Thanh Tịnh. Nếu chúng ta có thể giữ gìn cái
Tự Tánh ban đầu ấy được thanh tịnh, không có sự nhiễm ô của cảnh trần, thì tự
nhiên có thể thấy được cảnh giới của quang minh. Hôm nay, chúng ta xem không
thấy cảnh giới của quang minh, thì cũng giống như ánh mặt trời đã bị mây mù che
phủ. Những áng mây mù đó là gì? Đó là những căn tánh, tập khí xấu của chúng
sanh, là phiền não của chúng sanh, là nhu cầu và dục vọng của chúng sanh… Bởi
vậy, chân chánh tu hành là cần phải đạt được Vô Dục, Vô Niệm.

Thiền
Định cũng giống như vậy, cần phải Vô Niệm, không được vọng niệm loạn tưởng. Cần
phải nhập vào cảnh giới Không, chư Pháp giai không. Bởi vậy, duyên sanh duyên
diệt, tất cả Pháp đều là không. Bao gồm cả Sắc Thân của chúng ta cũng đều là
Tánh không. Tại sao Sắc Thân gọi là Tánh không? Bởi vì, sắc thân cuối cùng rồi
cũng diệt vong

Phàm
là cảnh giới của hiện tượng cũng đều là sanh diệt, không phải là chân thật. Duy
nhất không bị sanh diệt thì chỉ có tâm tánh. Bởi vậy, nhất định không để cho
tâm tánh tạo nghiệp lực mà bị ảnh hưởng đến luân hồi. Trong đời này, kiếp này
cần phải giải thoát tự tại, trở về cảnh giới của Chư Phật.

Ngộ
Giác Diệu Thiên Thiền Sư

Chúc
Tiếp dịch

 

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment