Các Khóa Lễ Thường Tụng – Phật Giáo Nguyên Thủy

Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam

I.1 Khoá Lễ Ðại Chúng

Hướng dẫn

Ðây là khoá lễ căn bản tụng đọc trong các trường hợp công cộng cũng
có thể dùng làm nghi thức nhật hành trong thời khoá hằng ngày. Nội dung
kinh văn gồm các Phật ngôn đề cập phương cách sống lành mạnh, an lạc
cũng như sự tu dưỡng tâm linh.

Dâng Hương

[Chủ lễ xướng]

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng

Ðèn trầm hương tâm nguyện chí thành

Cầu cho pháp giới chúng sanh

Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp

Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư

Liên hoa nở khắp biển từ

Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa (lạy)

Kỳ Nguyện

Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn
Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam
Bảo gia hộ chúng con thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ
đề viên đắc. Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và thân
nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt thoát
trầm luân, viên thành đạo quả.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập
hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa
nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Dâng Hoa

[Ðại chúng cùng tụng]

Pūjemi buddha kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkha

Puppha milāyāti yathā ida me

Kāyo tathā yāti vināsabhāva.

Pūjemi dhamma kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkha

Puppha milāyāti yathā ida me

Kāyo tathā yāti vināsabhāva.

Pūjemi sagha kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkha

Puppha milāyāti yathā ida me

Kāyo tathā yāti vināsabhāva.

Dâng hoa cúng dường Phật

Bậc thương xót muôn loài

Dâng hoa cúng dường Pháp

Ðạo nhiệm mầu cứu khổ

Dâng hoa cúng dường Tăng

Ruộng phước không gì bằng

Hoa tươi đẹp sẽ tàn

Thân giả hợp sẽ tan

Nguyện tu mau chứng đạt

Quả chân thường giải thoát (lạy)

Lễ Tam Thế Tam Bảo

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo

Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo

Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)

Thỉnh Chư Thiên

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh

Pháp mầu diệt tận vô minh

Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài

Từ dục giới vân đài sáu cõi

Ðến thiên cung sắc giới hữu hình

Duyên xưa đã tạo nghiệp lành

Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ

Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng

Hoặc hư không châu quận thị phường

Non xanh rừng rậm đất bằng

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng

Càn thát bà long chủng nơi nơi

Miếu đền thành quách lâu đời

Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ

Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng

Ðây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng lý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Tam Qui

Buddha saraa gacchāmi

Dhamma saraa gacchāmi

Sagha saraa gacchāmi

Dutiyampi buddha saraa gacchāmi

Dutiyampi dhamma saraa gacchāmi

Dutiyampi sagha saraa gacchāmi

Tatiyampi buddha saraa gacchāmi

Tatiyampi dhamma saraa gacchāmi

Tatiyampi sagha saraa gacchāmi

Ðệ tử qui y Phật

đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự

bi trí vẹn toàn

Ðệ tử qui y Pháp

đạo chuyển mê khai ngộ

ly khổ đắc lạc

Ðệ tử qui y Tăng

bậc hoằng trì Chánh Pháp

vô thượng phước điền

Lần thứ hai

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Lần thứ ba

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Lễ Phật Bảo

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh

Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng

Con xin lạy đấng Ðại Hùng

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện

Ở tương lai vô lượng Phật thành

Hiện tiền chư Phật độ sanh

Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Ðức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng cha lành

Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Phật là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Phật Bảo từ ân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Pháp Bảo

Bát thánh đạo con đường chánh giác

Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân

Chân truyền diệu pháp thánh nhân

Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp

Ở tương lai vô lượng Pháp mầu

Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Pháp Bảo chánh chân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Tăng Bảo

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh

Ðức vô song tứ thánh sa môn

Thừa hành di giáo Thế Tôn

Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng

Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng

ở tương lai vô lượng thánh hiền

Hiện tiền Tăng Bảo phước điền

Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Tăng Bảo tịnh thanh

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Phật Tích

Ngàn xưa lưu dấu Cha Lành

Bảo tháp Xá lợi kim thân Phật Ðà

Bồ đề khắp cõi ta bà

Nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường (lạy)

Kinh Hạnh Phúc

Như vầy tôi nghe

Một thời Thế Tôn

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá

Của trưởng giả Cấp Cô Ðộc

Gần thành Xá Vệ

Khi đêm gần mãn

Có một vị trời

Dung sắc thù thắng

Hào quang chiếu diệu

Sáng tỏa Kỳ Viên

Ðến nơi Phật ngự

Ðảnh lễ Thế Tôn

Rồi đứng một bên

Cung kính bạch Phật

Bằng lời kệ rằng

Chư thiên và nhân loại

Suy nghĩ điều hạnh phúc

Hằng tầm cầu mong đợi

Một đời sống an lành

Xin ngài vì bi mẫn

Hoan hỷ dạy chúng con

Về phúc lành cao thượng

Thế Tôn tùy lời hỏi

Rồi giảng giải như vầy

Không gần gũi kẻ ác

Thân cận bậc trí hiền

Cúng dường bậc tôn đức

Là phúc lành cao thượng

Ở trú xứ thích hợp

Công đức trước đã làm

Chân chánh hướng tự tâm

Là phúc lành cao thượng

Ða văn nghề nghiệp giỏi

Khéo huấn luyện học tập

Nói những lời chơn chất

Là phúc lành cao thượng

Hiếu thuận bậc sanh thành

Chăm sóc vợ và con

Sống bằng nghề lương thiện

Là phúc lành cao thượng

Bố thí hành đúng Pháp

Giúp ích hàng quyến thuộc

Hành vi không lổi lầm

Là phúc lành cao thượng

Xả ly tâm niệm ác

Tự chế không say sưa

Tinh cần trong thiện pháp

Là phúc lành cao thượng

Biết cung kính khiêm nhường

Tri túc và tri ân

Ðúng thời nghe chánh pháp

Là phúc lành cao thượng

Nhẫn nhục tánh thuần hoá

Thường yết kiến sa môn

Tùy thời đàm luận pháp

Là phúc lành cao thượng

Thiền định sống phạm hạnh

Thấy được lý thánh đế

Chứng ngộ quả niết bàn

Là phúc lành cao thượng

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động không sầu

Tự tại và vô nhiễm

Là phúc lành cao thượng

Những sở hành như vậy

Không chỗ nào thối thất

Khắp nơi được an toàn

Là phúc lành cao thượng (lạy)

Kinh Từ Bi

Hiền nhân cầu an lạc

Nên huân tu pháp lành

Có nghị lực chơn chất

Ngay thẳng và nhu thuận

Hiền hoà không kiêu mạn

Sống dễ dàng tri túc

Thanh đạm không rộn ràng

Lục căn luôn trong sáng

Trí tuệ càng hiển minh

Tự trọng không quyến niệm

Không làm việc ác nhỏ

Mà bậc trí hiền chê

Nguyện thái bình an lạc

Nguyện tất cả sanh linh

Tràn đầy muôn hạnh phúc

Với muôn loài chúng sanh

Không phân phàm hay thánh

Lớn nhỏ hoặc trung bình

Thấp cao hay dài ngắn

Tế thô không đồng đẳng

Hữu hình hoặc vô hình

Ðã sanh hoặc chưa sanh

Gần xa không kể xiết

Nguyện tất cả sanh linh

Tràn đầy muôn hạnh phúc

Ðừng làm hại lẫn nhau

Chớ khinh rẻ người nào

Ở bất cứ nơi đâu

Ðừng vì niệm sân si

Hoặc hiềm hận trong lòng

Mà mong người đau khổ

Hãy mở rộng tình thương

Hy sinh như từ mẫu

Suốt đời lo che chở

Ðứa con một của mình

Hãy phát tâm vô lượng

Ðến tất cả sanh linh

Từ bi gieo cùng khắp

Cả thế gian khổ hải

Trên dưới và quanh mình

Không hẹp hòi oan trái

Không hờn giận căm thù

Khi đi đứng ngồi nằm

Bao giờ còn tỉnh thức

An trú chánh niệm nầy

Phạm hạnh chính là đây

Ai từ bỏ kiến chấp

Khéo nghiêm trì giới hạnh

Thành tựu được chánh trí

Không ái nhiễm dục trần

Không còn thai sanh nữa (lạy)

Kinh Suy Niệm Về Nghiệp

Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp cũng là kẻ thừa tự nghiệp.
Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa cho vạn loài. Chính
nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời.

Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. Chính mình làm việc
lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay uế trược đều do mình,
không ai có thể khiến người khác tịnh thanh hay uế trược.

Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu
người nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình
như bánh xe theo chân con vật kéo.

Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu
người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo
mình như bóng không rời hình.

Khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác. Ðến khi quả
nghiệp kết thành bấy giờ người ác mới thấy là ác. Khi thiện nghiệp
chưa trổ quả thì người thiện chưa thấy là thiện. Ðến khi quả nghiệp kết
thành bấy giờ người thiện mới thấy là thiện.

Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quí hay thấp hèn.
Chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quí. Mỗi chúng sanh
là kết tinh của những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. Quá
khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý thiện hay bất thiện.

Ðời nầy đau khổ, đời sau cũng đau khổ. Người tạo nghiệp bất thiện
đau khổ cả hai đời. Xét ác nghiệp đã làm khiến lòng sầu khổ, sanh vào
khổ cảnh nỗi khổ nhiều hơn. Kiếp nầy an lạc, kiếp sau cũng an lạc.
Người tạo nghiệp lành hai đời an lạc. Xét việc thiện đã làm tự tâm hoan
hỷ, sanh vào lạc cảnh hạnh phúc nhiều hơn. (lạy)

Kinh Thắng Hạnh

Ðấng Ðại Bi cứu khổ

Vì lợi ích chúng sanh

Huân tu ba la mật

Chứng vô thượng chánh giác

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Nhờ chiến thắng Ma Vương

Trên bồ đoàn bất bại

Ðịa cầu liên hoa đỉnh

Khiến dòng họ Thích Ca

Tăng trưởng niềm hoan hỷ

Nguyện chiến thắng vẻ vang

Nguyện khải hoàn như vậy

Khi nghiệp thân khẩu ý

Hiền thiện và thanh tịnh

Chính là ngày cát tường

Là giờ phút hanh thông

Là thời khắc hưng vượng

Cúng dường bậc phạm hạnh

Là tế tự nhiệm mầu

Khi nghiệp thân khẩu ý

Chân chánh và sung mãn

Thì bổn nguyện thịnh đạt

Ai ba nghiệp thanh tịnh

Ðược vô lượng an lạc

Nguyện đàn na tín thí

Gia đình cùng quyến thuộc

Ðược thiểu bệnh ít khổ

Thường hạnh phúc an vui

Tinh tiến tu Phật đạo

Sở nguyện được viên thành (lạy)

Từ Bi Nguyện

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)

Hồi Hướng Công Đức

Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðệ tử và chúng sanh

Ðồng viên thành chánh giác (lạy)

-ooOoo-

I.2 Khoá Lễ Cầu an

Hướng dẫn

Ðây là khoá lễ cầu nguyện an lành và phước báu. Dùng trong các dịp
hỷ sự như tân gia, an vị Phật, khai trương … Cũng được dùng để giải
trừ tai ách, bệnh tật. Nội dung khoá lễ gồm các bài kinh xưng tán uy đức
Tam Bảo, gia trì nguyện lực, sung mãn phúc lành.

Dâng Hương

[Chủ lễ xướng]

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng

Ðèn trầm hương tâm nguyện chí thành

Cầu cho pháp giới chúng sanh

Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp

Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư

Liên hoa nở khắp biển từ

Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa (lạy)

Kỳ Nguyện

Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già.

Chúng con thành tâm cúng dường Tam Bảo, thiết lễ cầu an cho …. bản
thân và gia đình tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường,
sở cầu như ý.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập
hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa
nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Dâng Hoa

[Ðại chúng cùng tụng]

Pūjemi buddha kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkha

Puppha milāyāti yathā ida me

Kāyo tathā yāti vināsabhāva.

Pūjemi dhamma

Pūjemi sagha

Dâng hoa cúng dường Phật

Bậc thương xót muôn loài

Dâng hoa cúng dường Pháp

Ðạo nhiệm mầu cứu khổ

Dâng hoa cúng dường Tăng

Ruộng phước không gì bằng

Hoa tươi đẹp sẽ tàn

Thân giả hợp sẽ tan

Nguyện tu mau chứng đạt

Quả chân thường giải thoát (lạy)

Lễ Tam Thế Tam Bảo

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo

Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo

Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)

Thỉnh Chư Thiên

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh

Pháp mầu diệt tận vô minh

Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài

Từ dục giới vân đài sáu cõi

Ðến thiên cung sắc giới hữu hình

Duyên xưa đã tạo nghiệp lành

Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ

Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng

Hoặc hư không châu quận thị phường

Non xanh rừng rậm đất bằng

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng

Càn thát bà long chủng nơi nơi

Miếu đền thành quách lâu đời

Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ

Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng

Ðây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng lý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Tam Qui

Buddha saraa gacchāmi

Dhamma saraa gacchāmi

Sagha saraa gacchāmi

Dutiyampi buddha saraa gacchāmi

Dutiyampi dhamma saraa gacchāmi

Dutiyampi sagha saraa gacchāmi

Tatiyampi buddha saraa gacchāmi

Tatiyampi dhamma saraa gacchāmi

Tatiyampi sagha saraa gacchāmi

Ðệ tử qui y Phật

đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự

bi trí vẹn toàn

Ðệ tử qui y Pháp

đạo chuyển mê khai ngộ

ly khổ đắc lạc

Ðệ tử qui y Tăng

bậc hoằng trì Chánh Pháp

vô thượng phước điền

Lần thứ hai

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Lần thứ ba

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Lễ Phật Bảo

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh

Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng

Con xin lạy đấng Ðại Hùng

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện

Ở tương lai vô lượng Phật thành

Hiện tiền chư Phật độ sanh

Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Ðức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng cha lành

Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Phật là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Phật Bảo từ ân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Pháp Bảo

Bát thánh đạo con đường chánh giác

Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân

Chân truyền diệu pháp thánh nhân

Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp

Ở tương lai vô lượng Pháp mầu

Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Pháp Bảo chánh chân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Tăng Bảo

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh

Ðức vô song tứ thánh sa môn

Thừa hành di giáo Thế Tôn

Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng

Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng

ở tương lai vô lượng thánh hiền

Hiện tiền Tăng Bảo phước điền

Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Tăng Bảo tịnh thanh

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Phật tích

Ngàn xưa lưu dấu Cha Lành

Bảo tháp Xá lợi kim thân Phật Ðà

Bồ đề khắp cõi ta bà

Nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường (lạy)

Kinh Châu Báu

Dẫn nhập

Tôn Giả A Nan Ða

Với từ tâm vô lượng

Trì tụng Kinh Châu Báu

Suốt trọn cả đêm dài

Ba vòng thành Vê Sa Li

Niệm tất cả ân đức

Của Như Lai đại lực

Là mười ba la mật

Mười thượng ba la mật

Mười thắng ba la mật

Năm pháp đại thí xả

Ba hạnh nguyện độ sanh

Trong kiếp chót giáng trần

Xuất gia tầm giải thoát

Khổ hạnh nghiệm đạo mầu

Chiến thắng đại ma quân

Ðạt nhất thiết chủng trí

Chứng chín pháp siêu phàm

Chư thiên khắp các cõi

Mười muôn triệu thế giới

Ðều vui mừng lãnh hội

Kinh Châu Báu uy lực

Tiêu trừ mọi tai ương

Ðói khát và bệnh tật

Cùng phi nhơn quấy nhiễu

Trong thành Vê Sa Li

Thảy đều được tan biến

Chúng đệ tử nhất tâm

Trì tụng Kinh Châu Báu (lạy)

Chánh kinh

Chúng thiên nhân các cõi

Dù thiên tiên địa tiên

Ðã vân tập nơi đây

Mong khởi lòng hoan hỷ

Thành kính nghe lời nầy

Rồi với tâm bi mẫn

Năng hộ trì nhơn loại

Vốn đêm ngày hồi hướng

Phước lành đến chư thiên

Những vật quí trong đời

Chốn nầy hay nơi khác

Cả châu báu cõi trời

Không gì sánh bằng được

Với Như Lai Thiện Thệ

Do vậy chính đức Phật

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Pháp bất tử tối thượng

Ly dục diệt phiền não

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chứng pháp ấy trong thiền

Không gì sánh bằng được

Pháp thiền vi diệu ấy

Do vậy chính Chánh Pháp

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Con đường thanh lọc tâm

Là tu tập thiền định

Chứng hiện tại lạc trú

Ðức Phật hằng ngợi khen

Không gì so sánh được

Do vậy chính Chánh Pháp

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Thánh tám vị bốn đôi

Là những bậc ứng cúng

Ðệ tử đấng Thiện Thệ

Ðược trí giả tán thán

Cúng dường đến các ngài

Hưởng vô lượng công đức

Do vậy chính Tăng Chúng

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Bậc tu hành thiểu dục

Với ý chí kiên trì

Khéo chơn chánh phụng hành

Lời dạy đức Ðiều Ngự

Chứng đạt quả giải thoát

Thể nhập đạo bất tử

Lạc trú quả tịch tịnh

Do vậy chính Tăng Chúng

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Ví như cột trụ đá

Khéo chôn chặt xuống đất

Dầu bốn hướng cuồng phong

Cũng không thể lay động

Ta nói bậc chân nhân

Liễu ngộ tứ thánh đế

Cũng tự tại bất động

Trước tám pháp thế gian

Do vậy chính Tăng Chúng

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Bậc thánh tu đà huờn

Chứng tri lý thánh đế

Ðược đức Gô Ta Ma

Khéo thuyết giảng tường tận

Các ngài dù phóng dật

Thì cũng không bao giờ

Tái sanh kiếp thứ tám

Do vậy chính Tăng Chúng

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Nhờ chứng đạt chánh trí

Ðọan trừ ba kiết sử

Thân kiến và hoài nghi

Luôn cả giới cấm thủ

Thoát khỏi bốn đọa xứ

Bậc nhập lưu không tạo

Sáu bất thiện trọng nghiệp

Do vậy chính Tăng Chúng

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Bậc thánh tu đà huờn

Dù vô tâm phạm lỗi

Bằng thân lời hay ý

Cũng không hề che dấu

Ðược xứng danh hiền thánh

Do vậy chính Tăng Chúng

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Ðức Thế Tôn thuyết giảng

Pháp đưa đến niết bàn

Tịnh lạc và thù thắng

Lợi ích chúng hữu tình

Ví như mưa đầu hạ

Khiến ngàn cây đâm chồi

Do vậy chính đức Phật

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Ðức Phật bậc vô thượng

Liễu thông pháp vô thượng

Ban bố pháp vô thượng

Chuyển đạt pháp vô thượng

Tuyên thuyết pháp vô thượng

Do vậy chính đức Phật

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Nhân quá khứ đã đoạn

Mầm tương lai không gieo

Với tâm không ái chấp

Trong sanh hữu đời sau

Bởi tham muốn đã đọan

Các chủng tử không còn

Ví như ngọn đèn tắt

Bậc trí chứng niết bàn

Do vậy chính Tăng Chúng

Là châu báu thù diệu

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Chúng thiên nhân các cõi

Dù thiên tiên địa tiên

Ðã vân tập nơi đây

Hãy chí thành đảnh lễ

Ðức Phật bậc như lai

Ðược chư thiên nhân loại

Ðảnh lễ và cúng dường

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Chúng thiên nhân các cõi

Dù thiên tiên địa tiên

Ðã vân tập nơi đây

Hãy chí thành đảnh lễ

Chánh Pháp đạo như chân

Ðược chư thiên nhân loại

Ðảnh lễ và cúng dường

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc

Chúng thiên nhân các cõi

Dù thiên tiên địa tiên

Ðã vân tập nơi đây

Hãy chí thành đảnh lễ

Tăng Chúng bậc như đức

Ðược chư thiên nhân loại

Ðảnh lễ và cúng dường

Mong với chân ngôn nầy

Tựu thành muôn hạnh phúc (lạy)

Kinh Phật Lực

Ma Vương biến ngàn tay

Cầm khí giới đủ loại

Cỡi voi Mê Khá Lá

Cùng vô số binh ma

Vang rền như sấm động

Quyết chiếm đoạt bồ đoàn

Phật cảm thắng ma vương

Bằng hạnh lành bố thí

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Dạ xoa A La Vá Ká

Hung bạo hơn Ma Vương

Kiêu căng và tự phụ

Suốt đêm trổ thần lực

Quyết chiến cùng Thế Tôn

Phật cảm thắng dạ xoa

Bằng uy đức nhẫn nại

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Voi Na La Ghi Ri

Bị phục rượu uống say

Nộ khí như lửa rừng

Như sấm sét chấn động

Như xa luân bảo khí

Phật điều phục voi cuồng

Bằng từ tâm vô lượng

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Ăng Gu Li Ma Lá

Cuồng tín và tinh nhuệ

Giết người chặt ngón tay

Kết làm tràng đeo cổ

Cầm gươm toan giết Phật

Ðường xa ba do tuần

Phật độ kẻ bạo tàn

Bằng thần thông mầu nhiệm

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Nàng mỹ nữ Chin Cha

Giả dạng như thai phụ

Vu cáo đức Trọn Lành

Giữa đạo tràng thính chúng

Ðức Phật cảm thắng nàng

Bằng an nhiên chánh định

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Du sĩ Sách Cha Ka

Vốn lợi khẩu kiêu mạn

Giương cao cờ kiến chấp

Với tâm tư si ám

Phật độ kẻ lầm mê

Bằng hào quang trí tuệ

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Nanh Ðô Bá Nanh Ðá

Rồng chúa đại thần lực

Chấp định kiến sai lầm

Dùng thần thông thị uy

Vây Phật và thánh chúng

Ðức Ðiều Ngự huấn thị

Tôn giả Mục Kiền Liên

Biến thành đại long vương

Chế ngự rồng chúa dữ

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Ðại phạm thiên Bá Ká

Có pháp lực cao cường

Hào quang sáng vô lượng

Lòng kiêu mạn tà kiến

Tự phụ đức thuần tịnh

Phật cảm hoá phạm thiên

Bằng nhất thiết chủng trí

Do Phật lực vô biên

Tựu thành muôn phúc lạc

Người hiền trí tinh cần

Ngày đêm thường trì niệm

Tám cảm thắng nhiệm mầu

Tiêu trừ mọi khổ chướng

Chứng an lạc giải thoát. (lạy)

Kinh Vô Úy

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo

Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo

Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo

Xin Tam Bảo gia hộ

Ngăn ngừa mọi tai ương

Những hiện tượng bất tường

Những mộng mị xấu xa

Những nghịch duyên trở ngại

Thảy đều mau tan biến

Nguyện muôn loài chúng sanh

Người khổ xin hết khổ

Người sợ hết sợ hãi

Người sầu hết sầu bi

Biết cho với niềm tin

Biết hộ trì giới hạnh

Biết lạc trú trong thiền

Chư thiên đã vân tập

Xin tùy hỷ phước lành

Ðược cát tường như ý

Rồi phản hồi thiên xứ

Chư Toàn Giác đại lực

Chư Ðộc Giác đại lực

Thinh Văn Giác đại lực

Nguyện tổng trì uy đức

Cầu phúc lành phát sanh (lạy)

Từ Bi Nguyện

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)

Hồi Hướng Công Đức

Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðệ tử và chúng sanh

Ðồng viên thành chánh giác (lạy)

I.3 Khoá Lễ Sám Hối

Hướng dẫn

Ðây là khoá lễ nhằm sám hối ba nghiệp bất thiện từ hành động, lời
nói và ý nghĩ. Theo truyền thống, khoá lễ nầy được tụng đọc vào hai
ngày sóc vọng. Kinh sám nguyện là nội dung chính của khoá lễ đề cập
mười bất thiện nghiệp.

Dâng Hương

[Chủ lễ xướng]

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng

Ðèn trầm hương tâm nguyện chí thành

Cầu cho pháp giới chúng sanh

Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp

Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư

Liên hoa nở khắp biển từ

Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa (lạy)

Kỳ Nguyện

Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn
Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam
Bảo gia hộ chúng con thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ
đề viên đắc. Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và
thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt
thoát trầm luân, viên thành đạo quả.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập
hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa
nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Dâng Hoa

[Ðại chúng cùng tụng]

Pūjemi buddha kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkha

Puppha milāyāti yathā ida me

Kāyo tathā yāti vināsabhāva.

Pūjemi dhamma

Pūjemi sagha

Dâng hoa cúng dường Phật

Bậc thương xót muôn loài

Dâng hoa cúng dường Pháp

Ðạo nhiệm mầu cứu khổ

Dâng hoa cúng dường Tăng

Ruộng phước không gì bằng

Hoa tươi đẹp sẽ tàn

Thân giả hợp sẽ tan

Nguyện tu mau chứng đạt

Quả chân thường giải thoát (lạy)

Lễ Tam Thế Tam Bảo

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo

Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo

Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)

Thỉnh Chư Thiên

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh

Pháp mầu diệt tận vô minh

Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài

Từ dục giới vân đài sáu cõi

Ðến thiên cung sắc giới hữu hình

Duyên xưa đã tạo nghiệp lành

Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ

Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng

Hoặc hư không châu quận thị phường

Non xanh rừng rậm đất bằng

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng

Càn thát bà long chủng nơi nơi

Miếu đền thành quách lâu đời

Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ

Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng

Ðây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng lý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Tam Qui

Buddha saraa gacchāmi

Dhamma saraa gacchāmi

Sagha saraa gacchāmi

Dutiyampi buddha saraa gacchāmi

Dutiyampi dhamma saraa gacchāmi

Dutiyampi sagha saraa gacchāmi

Tatiyampi buddha saraa gacchāmi

Tatiyampi dhamma saraa gacchāmi

Tatiyampi sagha saraa gacchāmi

Ðệ tử qui y Phật

đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự

bi trí vẹn toàn

Ðệ tử qui y Pháp

đạo chuyển mê khai ngộ

ly khổ đắc lạc

Ðệ tử qui y Tăng

bậc hoằng trì Chánh Pháp

vô thượng phước điền

Lần thứ hai

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Lần thứ ba

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Lễ Phật Bảo

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh

Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng

Con xin lạy đấng Ðại Hùng

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện

Ở tương lai vô lượng Phật thành

Hiện tiền chư Phật độ sanh

Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Ðức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng cha lành

Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Phật là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Phật Bảo từ ân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Pháp Bảo

Bát thánh đạo con đường chánh giác

Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân

Chân truyền diệu pháp thánh nhân

Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp

Ở tương lai vô lượng Pháp mầu

Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Pháp Bảo chánh chân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Tăng Bảo

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh

Ðức vô song tứ thánh sa môn

Thừa hành di giáo Thế Tôn

Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng

Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng

ở tương lai vô lượng thánh hiền

Hiện tiền Tăng Bảo phước điền

Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Tăng Bảo tịnh thanh

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Phật Tích

Ngàn xưa lưu dấu Cha Lành

Bảo tháp Xá lợi kim thân Phật Ðà

Bồ đề khắp cõi ta bà

Nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường (lạy)

Kinh Chuyển Pháp Luân

Như vầy tôi nghe

Một thời Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển, ở I Si Pa Ta Na gần Ba Ra Na Si. Ðức Phật giảng cho năm thầy Tỳ kheo nghe như vầy:

Nầy các Tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh: một là
lợi dưỡng vốn hạ liệt, tục luỵ, phàm phu, không thánh thiện, không lợi
lạc; hai là khổ hạnh cũng không thánh thiện, không lợi lạc lại khổ đau.

Từ bỏ hai cực đoan nầy, Như Lai thực hành Trung Ðạo chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn.

Nầy các Tỳ kheo, Trung Ðạo đó là gì?

Chính là thánh đạo tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
Ðây là thánh đạo được Như Lai liễu ngộ vơí pháp nhãn, tuệ giác, tịnh
trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn.

Nầy các Tỳ kheo, đây là diệu đế về sự khổ: sanh là khổ, già là khổ,
bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, ghét phải gần là
khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn
là khổ.

Nầy các Tỳ kheo, đây là diệu đế về nhân sanh khổ: khát ái dẫn đến
tái sanh, cùng với hỷ và tham, tầm cầu dục lạc đó đây. Chính là dục ái,
hữu ái, phi hữu ái.

Nầy các Tỳ kheo, đây là diệu đế về diệt khổ: yểm ly đọan diệt các
dục, chấm dứt hệ luỵ, không còn dư y, hoàn toàn giải thoát mọi thằng
thúc.

Nầy các Tỳ kheo, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ: chính
là thánh đạo tám chi phần tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ,
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.

“Ðây là sự thật về khổ” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Khổ đế cần được lãnh hội” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Khổ đế đã được lãnh hội” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe nay
khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Ðây là sự thật về nhân sanh khổ” là điều mà Như Lai chưa từng được
nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Tập đế cần được đoạn diệt” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Tập đế đã được đoạn diệt” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Ðây là sự thật về diệt khổ” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Diệt đế cần được chứng ngộ” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Diệt đế đã được chứng ngộ” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Ðây là sự thật về con đường diệt khổ” là điều mà Như Lai chưa từng
được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu
triệt.

“Ðạo đế cần được tu tập” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

“Ðạo đế đã được tu tập” là điều mà Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.

Nầy các Tỳ kheo, cho đến khi nào bốn diệu đế nầy chưa được Như Lai
hoàn toàn giác ngộ với ba luân, mười hai chuyển thì Như Lai không tự
nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn,
bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh
đẳng chánh giác.

Nầy các Tỳ kheo, chính khi bốn diệu đế nầy được Như Lai hoàn toàn
giác ngộ với ba luân, mười hai chuyển nên Như Lai tự nhận cùng thiên
giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư
thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh
giác.

Và nhận thức nầy khởi lên trong Như Lai: sự giải thoát của ta không lay chuyển. Ðây là kiếp chót, không còn luân hồi nữa.

Ðức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, năm thầy Tỳ kheo hoan hỷ tín thọ.
Khi pháp thoại nầy được tuyên thuyết, Tôn giả Kon Ðan Nha khởi sanh
pháp nhãn thanh tịnh vô cấu hiểu rằng: phàm vật gì do nhân tập khởi tất
cả pháp ấy đều bị hoại diệt.

Khi đức Phật chuyển Pháp luân nầy thì chư thiên trên địa cầu reo
mừng: Pháp luân vi diệu! Những điều nầy chưa bao giờ được giảng dạy bởi
bất cứ ai dù là sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên nay
được Thế Tôn tuyên thuyết tại Lộc Uyển, ở I Si Pa Ta Na gần Ba Ra Na
Si.

Ðược nghe vậy chư thiên cõi tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu
suất, hoá lạc, tha hoá tự tại cùng các cõi phạm thiên đồng thanh vui
mừng.

Trong phút chốc cả mười ngàn thế giới chấn động. Một hào quang vô
lượng vượt xa hào quang của chư thiên chiếu diệu cùng khắp thế giới.
Ngay khi ấy đức Phật lên tiếng: Kon Ðan Nha đã liễu ngộ, Kon Ðan Nha đã
liễu ngộ. Từ ấy Tôn giả Kon Ðan Nha được gọi là An Nha Kon Ðan Nha.
(lạy)

Sám Nguyện

Cúi đầu kính lễ

Ba ngôi Tam Bảo

Vô thượng tôn Phật

Vi diệu Chánh Pháp

Thánh đức Tăng Già

Ðệ tử bao đời sanh tử trầm luân

Bởi không thông lẽ thật

Khổ tập diệt đạo

Chẳng hiểu đường ngay

Tam học bát chánh

Nên từ lâu lầm lạc

Vô minh bao phủ

Ái dục buộc ràng

Sở hành bất thiện

Ba nghiệp tội dày

Nhân quả oan khiên

Sát sinh hại vật

Trộm cắp tà dâm

Nói sai sự thật

Ác ý rẽ chia

Buông lung phiếm luận

Tham lam sân ác

Tà kiến chấp sai

Lắm lúc si mê ngu dại

Mạn khinh Tam Bảo

Chẳng tin nghiệp báo

Lẫn lộn chánh tà

Giao du bạn ác gần xa

Sống vong ơn tự mãn

Xem thường thầy tổ

Bất kính sa môn

Không màng đại nghĩa

Quên nỗi khổ tha nhân

Chẳng nghĩ tình đồng loại

Nhiều lần vô tâm bất hiếu

Không nhớ công sinh dưỡng

Phụ rẫy mẹ cha

Hỗn hào phạm thượng

Bao kiếp phóng túng loạn tâm

Say đắm dục trần

Sáu căn buông thả

Không tin đạo cả

Thiếu chí tu hành

Rơi vào sa đọa

Nay nhờ Pháp Phật soi đường

Tự biết bao điều lầm lỗi

Thành tâm sám hối

Chân thật dọn lòng

Quyết tìm về nẻo sáng

Làm lành bỏ dữ

Thanh lọc tâm ý

Thương vật thương người

Dưỡng tánh từ bi

Tu đức hỉ xả

Nguyện hiếu kính mẹ cha

Học làm con thảo

Trọn đời gìn lòng ngay thẳng

Suốt kiếp hướng Tam Bảo tựa nương

Ngưỡng mong Phật đức cao vời

Từ bi chứng giám

Cho đệ tử chúng con

Tác thành sở nguyện

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Lễ Hồng Danh

Nhất tâm đảnh lễ

Nam mô đại trí Dīpakaro Phật

Nam mô đại hùng Tahakaro Phật

Nam mô đại uy Medhakaro Phật

Nam mô cứu thế Saraakaro Phật

Nam mô vô thượng sư Koṇḍañño Phật

Nam mô thượng nhân Magalo Phật

Nam mô thường hoan hỷ Sumano Phật

Nam mô thường an lạc Revato Phật

Nam mô viên đức Sobhito Phật

Nam mô siêu nhân Anomadassī Phật

Nam mô phổ quang Padumo Phật

Nam mô điều ngự Nārado Phật

Nam mô đại đạo sư Padumuttaro Phật

Nam mô vô tỷ Sumedho Phật

Nam mô vô thượng tôn Sujāto Phật

Nam mô vô thượng sĩ Piyadassī Phật

Nam mô đại bi Atthadassī Phật

Nam mô vô lượng quang Dhammadassī Phật

Nam mô lưỡng túc tôn Siddhattho Phật

Nam mô vô thượng trí Tisso Phật

Nam mô vô thượng giác Pusso Phật

Nam mô đại lực Vipassī Phật

Nam mô thiên nhân sư Sikhī Phật

Nam mô đại từ Vessabhū Phật

Nam mô cứu khổ Kakusandho Phật

Nam mô vô nhiễm Konāgamano Phật

Nam mô đại hạnh Kassapo Phật

Nam mô Thích tử đại giác Gotamo Phật (lạy)

Từ Bi Nguyện

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)

Hồi Hướng Công Đức

Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðệ tử và chúng sanh

Ðồng viên thành chánh giác (lạy)

I.4 Khoá Lễ Cầu siêu

Hướng dẫn

Ðây là khoá lễ tụng cho người quá vãng. Sử dụng trong các trường hợp
cầu siêu, tang lễ, giỗ kỵ… Nội dung kinh văn có mục đích soi sáng
nội tâm thấu rõ chân tướng vạn pháp, hồi hướng phước lành cho chư vị
hương linh, khuyến tấn tu tập cho thân nhân hiện tiền.

Dâng Hương

[Chủ lễ xướng]

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng

Ðèn trầm hương tâm nguyện chí thành

Cầu cho pháp giới chúng sanh

Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp

Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư

Liên hoa nở khắp biển từ

Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa (lạy)

Kỳ Nguyện

Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn
Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam
Bảo gia hộ chúng con thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ
đề viên đắc. Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và
thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt
thoát trầm luân, viên thành đạo quả.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập
hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa
nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Dâng Hoa

[Ðại chúng cùng tụng]

Pūjemi buddha kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkha

Puppha milāyāti yathā ida me

Kāyo tathā yāti vināsabhāva.

Pūjemi dhamma

Pūjemi sagha

Dâng hoa cúng dường Phật

Bậc thương xót muôn loài

Dâng hoa cúng dường Pháp

Ðạo nhiệm mầu cứu khổ

Dâng hoa cúng dường Tăng

Ruộng phước không gì bằng

Hoa tươi đẹp sẽ tàn

Thân giả hợp sẽ tan

Nguyện tu mau chứng đạt

Quả chân thường giải thoát (lạy)

Lễ Tam Thế Tam Bảo

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo

Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo

Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)

Thỉnh Chư Thiên

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh

Pháp mầu diệt tận vô minh

Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài

Từ dục giới vân đài sáu cõi

Ðến thiên cung sắc giới hữu hình

Duyên xưa đã tạo nghiệp lành

Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ

Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng

Hoặc hư không châu quận thị phường

Non xanh rừng rậm đất bằng

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng

Càn thát bà long chủng nơi nơi

Miếu đền thành quách lâu đời

Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ

Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng

Ðây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng lý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Tam Qui

Buddha saraa gacchāmi

Dhamma saraa gacchāmi

Sagha saraa gacchāmi

Dutiyampi buddha saraa gacchāmi

Dutiyampi dhamma saraa gacchāmi

Dutiyampi sagha saraa gacchāmi

Tatiyampi buddha saraa gacchāmi

Tatiyampi dhamma saraa gacchāmi

Tatiyampi sagha saraa gacchāmi

Ðệ tử qui y Phật

đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự

bi trí vẹn toàn

Ðệ tử qui y Pháp

đạo chuyển mê khai ngộ

ly khổ đắc lạc

Ðệ tử qui y Tăng

bậc hoằng trì Chánh Pháp

vô thượng phước điền

Lần thứ hai

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Lần thứ ba

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Lễ Phật Bảo

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh

Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng

Con xin lạy đấng Ðại Hùng

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện

Ở tương lai vô lượng Phật thành

Hiện tiền chư Phật độ sanh

Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Ðức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng cha lành

Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Phật là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Phật Bảo từ ân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Pháp Bảo

Bát thánh đạo con đường chánh giác

Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân

Chân truyền diệu pháp thánh nhân

Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp

Ở tương lai vô lượng Pháp mầu

Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Pháp Bảo chánh chân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Tăng Bảo

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh

Ðức vô song tứ thánh sa môn

Thừa hành di giáo Thế Tôn

Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng

Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng

ở tương lai vô lượng thánh hiền

Hiện tiền Tăng Bảo phước điền

Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Tăng Bảo tịnh thanh

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Phật Tích

Ngàn xưa lưu dấu Cha Lành

Bảo tháp Xá lợi kim thân Phật Ðà

Bồ đề khắp cõi ta bà

Nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường (lạy)

Kinh Vô Ngã Tướng

Như vầy tôi nghe

Một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, gần thành Ba Ra Na Si. Ðức Phật giảng cho năm thầy Tỳ kheo nghe như vầy :

Này các Tỳ kheo, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là
vô ngã, không phải là của ta. Này các Tỳ kheo, nếu các uẩn thật là của
ta, thì chúng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho
các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các Tỳ kheo, các
uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể
nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia.

Này các Tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường?

Bạch đức Thế Tôn, các uẩn là vô thường.

Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui?

Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ.

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng?

Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên.

Này các Tỳ kheo, cho nên sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức
uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài,
thô thiển,vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn
thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo thực
tướng như vầy: đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải
là tự ngã của ta.

Này các Tỳ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền
sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với
hành, đối với thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham. Do ly tham, tâm được
giải thoát. Khi tâm được giải thoát vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và
biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và
không còn tái sanh nữa.

Ðức Phật thuyết giảng như vậy, năm thầy Tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi
đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của năm thầy Tỳ kheo được giải
thoát các vi tế phiền não không còn chấp thủ nữa. (lạy)

Kinh Hồi Hướng Vong Linh

Duyên khởi

Vua Bim Bi Sa Ra

Nằm mộng thấy thân nhân

Bị khổ quả đói lạnh

Ðến bạch hỏi Thế Tôn

Ðức Ðiều Ngự bi mẫn

Chỉ dạy cách tạo phước

Hồi hướng các vong linh

Thoát ly mọi khổ ách

Chánh kinh

Các thân nhân quá vãng

Thường đến nhà quyến thuộc

Ðứng ngoài vách tựa cửa

Ngã đường hay cổng thành

Trông chờ hưởng phước thí

Nhưng vì kém phước duyên

Hương linh bị quên lảng

Những ai tạo phước lành

Do công đức bố thí

Nên phát nguyện bằng lời

I đăng vô nhá tí năng hô tú

Sú khí ta hon tú nha tá dô

Nguyện thân nhân quá vãng

Thượng hưởng công đức nầy

Ðược thọ sanh lạc cảnh

Những thân nhân quá vãng

Vân tập các đạo tràng

Nhận được phước hồi hướng

Thường thốt lời cảm kích

Mong ân nhân của mình

Ðược trường thọ phúc lạc

Người đã tạo công đức

Chắc chắn được quả lành

Chúng sanh trong cảnh khổ

Hằng mong đợi phước báu

Do thân nhân hồi hướng

Bởi trong những cõi ấy

Không có các sinh kế

Trồng trọt hoặc chăn nuôi

Bán buôn hay trao đổi

Như nước trên gò cao

Chảy xuống vùng đất thấp

Phước lành đã hồi hướng

Có diệu năng cứu khổ

Như trăm sông tuôn chảy

Cùng hướng về đại dương

Nguyện công đức đã tạo

Thấu đến chư hương linh

Khi người nhớ ân trước

Do tình nghĩa thân bằng

Do tương duyên quyến thuộc

Hãy cúng dường trai Tăng

Hồi hướng phước đã tạo

Sự khổ sầu thương cảm

Trước tử biệt sanh ly

Không có lợi ích gì

Cho thân nhân quá vãng

Cách trai Tăng hợp đạo

Gọi Ðắc Khi Na Ða Ná(Dakkhinādāna)

Cúng dường vô phân biệt

Ðến đại chúng Tăng Già

Bậc phạm hạnh giới đức

Bậc vô thượng phước điền

Ðược vô lượng công đức

Là thắng duyên tế độ

Hương linh trong cảnh khổ

Do thiện sự đã làm

Do hồi hướng đã nguyện

Do Tăng lực đã cầu

Xin tựu thành phúc quả (lạy)

Kệ Tỉnh Thức

Lẽ tử sanh xưa nay thường sự

Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên

Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên

Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy

Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy

Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương

Ðã bao đời dâu bể tang thương

Xương trắng trải phủ đầy đại địa

Dù một kiếp trọn vui không dễ

Những phù du hưng phế đổi thay

Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày

Già đau chết hỏi ai tránh khỏi

Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi

Những nhục vinh kết nối liền nhau

Khi qua rồi còn lại niềm đau

Gió đời thổi phàm tâm xao động

Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng

Tình thân nhân bằng hữu phu thê

Thương phải xa ghét phải gần kề

Ai trọn kiếp không điều ngang trái

Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải

Ðổ mồ hôi nước mắt dựng xây

Vật ở đời tay lại qua tay

Buông tất cả khi tàn hơi thở

Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở

Bao tị hiềm cùng chuyện can qua

Lắm đổi dời trong mỗi sát na

Hạnh phúc đó não phiền cũng đó

Người trí hiểu căn nguyên thống khổ

Tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh

Ngược dòng mê chánh đạo thực hành

Chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử

Nương Phật Ðà chí tôn chí thánh

Nương Pháp mầu đại hạnh đại duyên

Nương Tăng Già vô thượng phước điền

Nguyện uy đức cao dầy tiếp độ

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Hương Linh Qui Y

Hương linh qui y Phật

đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự

bi trí vẹn toàn

Hương linh qui y Pháp

đạo chuyển mê khai ngộ

ly khổ đắc lạc

Hương linh qui y Tăng

bậc hoằng trì Chánh Pháp

vô thượng phước điền

Lần thứ hai

hương linh qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Lần thứ ba

hương linh qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Kinh Chúc Nguyện

Nguyện phước lành sung mãn

Hồi hướng các thân nhân

Như muôn sông ra biển

Xin tất cả nguyện lành

Ðược kíp thời viên đắc

Xin ý thiện tâm thành

Thường trong sáng chiếu diệu

Như trăng tỏ ngày rằm

Như ma ni ngọc báu

Cầu uy đức Phật Bảo

Cầu uy đức Pháp Bảo

Cầu uy đức Tăng Bảo

Cầu chư thiên gia hộ

Tất cả điều phúc lành

Luôn tựu thành như nguyện (lạy)

Từ Bi Nguyện

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)

Hồi Hướng Công Đức

Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðệ tử và chúng sanh

Ðồng viên thành chánh giác (lạy)

I.5 Kinh Lễ Tam Bảo

Dâng Hương

[Chủ lễ xướng]

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng

Ðèn trầm hương tâm nguyện chí thành

Cầu cho pháp giới chúng sanh

Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp

Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư

Liên hoa nở khắp biển từ

Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa (lạy)

Kỳ Nguyện

Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn
Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam
Bảo gia hộ chúng con thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ
đề viên đắc. Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và
thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt
thoát trầm luân, viên thành đạo quả.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập
hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa
nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Dâng Hoa

[Ðại chúng cùng tụng]

Pūjemi buddha kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkha

Puppha milāyāti yathā ida me

Kāyo tathā yāti vināsabhāva.

Pūjemi dhamma

Pūjemi sagha

Dâng hoa cúng dường Phật

Bậc thương xót muôn loài

Dâng hoa cúng dường Pháp

Ðạo nhiệm mầu cứu khổ

Dâng hoa cúng dường Tăng

Ruộng phước không gì bằng

Hoa tươi đẹp sẽ tàn

Thân giả hợp sẽ tan

Nguyện tu mau chứng đạt

Quả chân thường giải thoát (lạy)

Lễ Tam Thế Tam Bảo

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo

Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo

Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)

Thỉnh Chư Thiên

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh

Pháp mầu diệt tận vô minh

Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài

Từ dục giới vân đài sáu cõi

Ðến thiên cung sắc giới hữu hình

Duyên xưa đã tạo nghiệp lành

Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ

Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng

Hoặc hư không châu quận thị phường

Non xanh rừng rậm đất bằng

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng

Càn thát bà long chủng nơi nơi

Miếu đền thành quách lâu đời

Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ

Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng

Ðây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng lý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Tam Qui

Buddha saraa gacchāmi

Dhamma saraa gacchāmi

Sagha saraa gacchāmi

Dutiyampi buddha saraa gacchāmi

Dutiyampi dhamma saraa gacchāmi

Dutiyampi sagha saraa gacchāmi

Tatiyampi buddha saraa gacchāmi

Tatiyampi dhamma saraa gacchāmi

Tatiyampi sagha saraa gacchāmi

Ðệ tử qui y Phật

đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự

bi trí vẹn toàn

Ðệ tử qui y Pháp

đạo chuyển mê khai ngộ

ly khổ đắc lạc

Ðệ tử qui y Tăng

bậc hoằng trì Chánh Pháp

vô thượng phước điền

Lần thứ hai

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Lần thứ ba

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Lễ Phật Bảo

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh

Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng

Con xin lạy đấng Ðại Hùng

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện

Ở tương lai vô lượng Phật thành

Hiện tiền chư Phật độ sanh

Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Ðức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng cha lành

Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Phật là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Phật Bảo từ ân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Pháp Bảo

Bát thánh đạo con đường chánh giác

Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân

Chân truyền diệu pháp thánh nhân

Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp

Ở tương lai vô lượng Pháp mầu

Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Pháp Bảo chánh chân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Tăng Bảo

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh

Ðức vô song tứ thánh sa môn

Thừa hành di giáo Thế Tôn

Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng

Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng

ở tương lai vô lượng thánh hiền

Hiện tiền Tăng Bảo phước điền

Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Tăng Bảo tịnh thanh

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Phật Tích

Ngàn xưa lưu dấu Cha Lành

Bảo tháp Xá lợi kim thân Phật Ðà

Bồ đề khắp cõi ta bà

Nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường (lạy)

Kinh Lễ Tam Bảo Giản Lược

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh

Kính lễ

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư,
Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện
tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng
thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh,
như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm,
tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Thỉnh Chư Thiên

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ

Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng

Ðây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng lý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Add Comment